آموزش مراقبت های بارداری وآمادگی زایمان جلسه2

– همراه خانم معمارزاده کارشناس مامایی سوالات متداول دوران باداری را پاسخگو هستیم - pregnancy care training and childbirth preparation session 2..

آموزش مراقبت های بارداری وآمادگی زایمان جلسه2
آموزش مراقبت های بارداری وآمادگی زایمان جلسه2 - Khorramabadshop

همراه خانم معمارزاده کارشناس مامایی سوالات متداول دوران باداری را پاسخگو هستیم

- pregnancy care training and childbirth preparation session 2

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: