ادبیات نظری هسته های پیشرفت

– توضیحات دکتر ایزدخواه پیرامون هسته های خدمت رسانی و هسته های پیشرفت منطقه ای در نهضت اجتماعیپیرامون مسیولیت های اجتماعی و کمک رسانی به ..

توضیحات دکتر ایزدخواه پیرامون هسته های خدمت رسانی و هسته های پیشرفت منطقه ای در نهضت اجتماعیپیرامون مسیولیت های اجتماعی و کمک رسانی به مر
- theoretical literature on the nuclei of progress

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: