استودیوگرافی امین القاسی زاده | استراتژیست باور در کسب وکار

– زمانی که کسوکاری را رااندازی مکنیم، باید علاوه بر فرآهم آوردن امکانات مورد نیاز، به آنچه مخواهیم انجام دهیم باور داشته باشیم این ت - studi..

استودیوگرافی امین القاسی زاده | استراتژیست باور در کسب وکار
استودیوگرافی امین القاسی زاده | استراتژیست باور در کسب وکار - Amoozesh_bartar

زمانی که کسوکاری را رااندازی مکنیم، باید علاوه بر فرآهم آوردن امکانات مورد نیاز، به آنچه مخواهیم انجام دهیم باور داشته باشیم این ت
- studio by amin al qasizadeh belief strategist in business

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: