استودیوگرافی دکتر علی شاه حسینی | بیزینس کوچ و استاد دانشگاه

– دکتر علی شاحسینی، با مدارک تخصصی متعدد از جمله دتری تخصصی مدرت و برنامرزی، در این قسمت از سری برنامهای استودیوگرافی در مقابل دوربی - studi..

استودیوگرافی دکتر علی  شاه حسینی | بیزینس کوچ و استاد دانشگاه
استودیوگرافی دکتر علی شاه حسینی | بیزینس کوچ و استاد دانشگاه - Hajifirooz

دکتر علی شاحسینی، با مدارک تخصصی متعدد از جمله دتری تخصصی مدرت و برنامرزی، در این قسمت از سری برنامهای استودیوگرافی در مقابل دوربی
- studio of dr ali shah hosseini business coach and university professor

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: