امروز آینده خودت رو بساز | مدیریت فردی و رشد فکری - 22

– قانون کارما کلمه ای هندی و به معنای عمل و عکس العمل کار های ما به خود ما بر می گردد و نیت ما بسیار مهم است ما می توانیم با کارهای امروزمان ..

امروز آینده خودت رو بساز | مدیریت فردی و رشد فکری - 22
امروز آینده خودت رو بساز | مدیریت فردی و رشد فکری - 22 - Reza

قانون کارما کلمه ای هندی و به معنای عمل و عکس العمل کار های ما به خود ما بر می گردد و نیت ما بسیار مهم است ما می توانیم با کارهای امروزمان و

- build your future today individual management and intellectual development 22

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: