داریوش ارجمند : سینما، مانند حمام عمومی شده - عاشق بیلیاردم

– عاشق بیلیارد هستم اما 20 سال است به آبروی مالک اشتر، دست به چوب نزدم همسرم هرشب بابت مرضیه، اشک میzwnjریزدتعجب میzwnjکنم که چرا نویسندگان اخ..

داریوش ارجمند : سینما، مانند حمام عمومی شده - عاشق بیلیاردم
داریوش ارجمند : سینما، مانند حمام عمومی شده - عاشق بیلیاردم - Mhmrollforming

عاشق بیلیارد هستم اما 20 سال است به آبروی مالک اشتر، دست به چوب نزدم همسرم هرشب بابت مرضیه، اشک میzwnjریزدتعجب میzwnjکنم که چرا نویسندگان اختل
- dariush arjmand cinema like a public bathroom i love billiards

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: