ذبح گوساله در کشتارگاه

– ذبح گوساله سلاخی کردنقر بانی کردن - slaughter of a calf in a slaughterhouse..

ذبح گوساله سلاخی کردنقر بانی کردن
- slaughter of a calf in a slaughterhouse

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: