فردوسی » شاهنامه » ضحاک 8

– حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زاده 329 هق، 319 هخ - درگذشته پیش از 411 هق، 397 هخ در توس خراسان)، سخسرای نامی ایران و سراینده شاهنامه حماس - ferdowsi sh..

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زاده 329 هق، 319 هخ - درگذشته پیش از 411 هق، 397 هخ در توس خراسان)، سخسرای نامی ایران و سراینده شاهنامه حماس
- ferdowsi shahnameh zahak 8

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: