مراسم خاکسپاری شیرزادخان شیرزادی

– اصالت کورد را میشد در بزرگ مرد کلهر شیرزاد خان شیرزادی دید همیشه لباس کوردی بتن داشت حیاط خانه اش باز بود و سفره اش پهن مهمانواز بود، بزر..

مراسم خاکسپاری شیرزادخان شیرزادی
مراسم خاکسپاری شیرزادخان شیرزادی - Tiklearn24

اصالت کورد را میشد در بزرگ مرد کلهر شیرزاد خان شیرزادی دید همیشه لباس کوردی بتن داشت حیاط خانه اش باز بود و سفره اش پهن مهمانواز بود، بزرگ

- shirzad khan funeral home

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: