نیلاگپ4_ مردها دوست ندارند رییس زن داشته باشند

– نیلا گپ عنوان برنامه ای است که به گفتگو با بانوان خاص کشور می پردازد زنانی که دست اندازهای زندگی و موانع موجود در جامعه نیز نتوانسته مان..

نیلاگپ4_ مردها دوست ندارند رییس زن داشته باشند
نیلاگپ4_ مردها دوست ندارند رییس زن داشته باشند - Dekorator_ir

نیلا گپ عنوان برنامه ای است که به گفتگو با بانوان خاص کشور می پردازد زنانی که دست اندازهای زندگی و موانع موجود در جامعه نیز نتوانسته مانع پ
- nilagup4 men don t like to have a female boss

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: