چرا در ایران برندها و دولت ورزشکاران زن را مورد حمایت مالی قرار نمیدهند؟

– ? زنان ورزشکار کتر دیده مشوند، اما همچنان با پشتکار به فعالیت خود ادامه مدهند! در این برنامه به ورزش زنان پرداختیم، موضوعی که نه تنها - wh..

چرا در ایران برندها و دولت ورزشکاران زن را مورد حمایت مالی قرار نمیدهند؟
چرا در ایران برندها و دولت ورزشکاران زن را مورد حمایت مالی قرار نمیدهند؟ - Updata98

? زنان ورزشکار کتر دیده مشوند، اما همچنان با پشتکار به فعالیت خود ادامه مدهند! در این برنامه به ورزش زنان پرداختیم، موضوعی که نه تنها

- why in iran do brands and government not sponsor women athletes

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: