30. ادراک بویایی و شناخت: ادامه گفتگو با دکتر شیما تالهی

– همه ما تجربه کردایم که یک بو متواند بهانای برای سفر در خاطرات بسیار دور ما شود!در ادامه گفتگو با دکتر شیما تالهی تلاش مکنیم درباره ت - 30 od..

30. ادراک بویایی و شناخت: ادامه گفتگو با دکتر شیما تالهی
30. ادراک بویایی و شناخت: ادامه گفتگو با دکتر شیما تالهی - Hexdl

همه ما تجربه کردایم که یک بو متواند بهانای برای سفر در خاطرات بسیار دور ما شود!در ادامه گفتگو با دکتر شیما تالهی تلاش مکنیم درباره ت
- 30 odor perception and cognition continuation of the conversation with dr shima

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: